Prípadové štúdie

Single Sign On (SSO)

Vývoj softvérového online systému SSO pre správu zákazníckych dát na technológii .NET.

 
 

Implementácia WEB-GIS

Priestorové elektronické služby spojené s vyhľadávaním a identifikáciou vizualizovaných objektov mesta Michalovce.

 
 

Návrh koncepcie ISVS

Zhodnotenie súčasného stavu informačných systémov a návrh KRIS pre budúce poskytovanie elektronických služieb mesta Levice.

 
 

Koncepcia rozvoja IS verejnej správy

Návrh rozvoja IKT v správe VÚC KSK v súlade s potrebami a všeobecnými princípmi budovania eGovernmentu na Slovensku.

 
 

Implementácia elektronických služieb v prostredí GIS

Nasadenie systému pre poskytovanie praktických informácií z katastra, územného plánovania, adresného systému a zariadení mesta Skalica.