Prípadové štúdie

Pilotné nasadenie SMART technológie na zefektívnenie procesov pri odpočtoch vody

Pilotným nasadením SMART technológie v predmetnej lokalite sledujeme najmä prijatie opatrení na zefektívnenie procesov s ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť a...

 
 

Elektronická platforma odpočtov spotreby zemného plynu

Informačný systém pre odpočty meradiel spotreby plynu je zameraný na získavanie dát z terénu, ich zaznamenávanie, validáciu, prepočítavanie a porovnávanie spotreby ...

 
 

Odpočty spotreby elektrickej energie

Poskytovanie komplexných služieb odpočtov fyzických stavov elektromerov na odberných miestach elektrickej energie v kategóriách maloodber obyvatelia a maloodber pod...

 
 

Poskytnutie služieb geografického informačného systému

Poskytnutie služieb zberu, spracovania, editácie, publikácie a aktualizácie údajov o objektoch bázy dát geografického informačného systému (GIS) je náročný a dynami...

 
 

Inteligentný uličný a adresný systém

Aplikácia iUAS umožňuje dynamickú lokalizáciu a navigáciu v Tematickej kartografickej mape BSK na základe zadania adresy v textovej podobe.