Prípadové štúdie

Monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie (MSEE)

Hlavným cieľom pri návrhu a implementácií MSEE bolo vytvorenie centralizovaného nástroja ponúkajúceho funkcionality zberu, spracovania a reportovania údajov, týkajú...

 
 

Informačný systém pre sledovanie úloh z nariadení vlády SR – IS JASTRAB

Primárnym cieľom IS JASTRAB bolo zabezpečiť zjednodušenie a zefektívnenie administratívnej záťaže jednotlivých úradov a ministerstiev pri sledovaní, plnení, delegov...

 
 

Informačný systém VŠC DUKLA Banská Bystrica

Informačný systém bol vytvorený na základe požiadaviek zákazníka s cieľom zefektívnenia administratívnych procesov vo Vojenskom športovom centre DUKLA Banská Bystri...

 
 

Mapy povodňového ohrozenia a povodňového rizika vodných tokov Slovenska

V súvislosti so stále extrémnejšími prejavmi klimatických zmien sa stáva ochrana pred povodňami a minimalizácia z nich vyplývajúcich rizík prioritou nie iba na náro...

 
 

Pilotné nasadenie SMART technológie na zefektívnenie procesov pri odpočtoch vody

Pilotným nasadením SMART technológie v predmetnej lokalite sledujeme najmä prijatie opatrení na zefektívnenie procesov s ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť a...