Novinky

Centrálna evidencia dát pre významnú ropnú spoločnosť

26.08.2015

Už viac ako 4 roky participujú konzultanti a IT experti na projektoch pre rakúskeho partnera z Viedne, významnú IT firmu poskytujúcu sourcingové služby rakúskym zákazníkom. Od jesene 2014 sa naši Oracle vývojári podieľajú na projekte Master Data Store (MDS) pre koncového klienta, významnú ropnú spoločnosť. Klient má v súčasnosti vedúcu pozíciu integrovaného ropného a plynárenského koncer...

Podpora kľúčových systémov APVV

16.07.2015

V decembri 2012 boli odovzdané do produkčnej prevádzky dva systémy pre Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV) – Interný informačný systém a Portál APVV, ktoré predstavujú nosné platformy v rámci prípravy a realizácie financovania výskumných a vedeckých projektov prostredníctvom grantových schém. O dôležitosti a najmä o všestrannom používa...

Centrálny informačný systém pre štátnu službu

25.06.2015

Schopnosť pokryť aj špecifické odborné témy v oblasti konzultačných služieb preukázala naša spoločnosť aj prostredníctvom poskytnutia poradenských služieb koordinačnej a metodickej podpory  pre projekt s názvom „Centrálny informačný systém štátnej služby“, ktorý predstavuje hlavný mechanizmus pre implementáciu stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe SR. A...

Elektronizácia ochrany živočíchov a rastlín - CITES

18.05.2015

Ďalším zo série projektov, ktorých výsledkom je webovo orientovaná aplikácia umožňujúca zefektívnenie práce koncového používateľa v rámci „core business“ procesov v segmente životného prostredia, bola implementácia aplikačného programového vybavenia pre spracovanie evidencie v zmysle zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rast...

Vývoj management systému pre biometrickú identitu

29.04.2015

Naši IT experti a vývojári špecializovaní v technologickej oblasti Microsoft .NET participujú od apríla 2015 na projekte dodávky biometrického systému pre správu identít pre registráciu a overovanie identity vysídlených osôb a utečencov na celom svete. Koncovému zákazníkovi, ktorým je UNHCR dodáva systém globálna spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním odborných služieb v oblast...