Novinky

Sofistikovaný odpočet spotreby zemného plynu

07.10.2015

Naša spoločnosť, ktorá je lídrom v poskytovaní služieb v oblasti Metering-u, pripravila a uviedla do užívania technické riešenie automatizovaného systému pre spracovanie odpočtov plynu, ktoré v plnej miere využíva náš klient na zber stavov z terénu od jednotlivých odberateľov z ich meracích zariadení. Zber stavov v teréne prebieha prostredníctvom mobilného zariadenia, na základe ktorého ...

Efektívne hospodárenie s vodou pomocou Smart Metering-u

25.09.2015

V dnešnej dobe a hlavne v budúcnosti bude voda životne dôležitá komodita a jej hodnota bude len stúpať. Štatistiky poukazujú na straty v rozmedzí 30 – 40 percent rozvádzanej vody v husto obývaných oblastiach čo je priama strata pre výrobcov a distribútorov a aj pre konzumentov, t.j. obyvateľstvo a podnikateľov. Avšak presné meranie spotreby vody pomocou moderných technológií zabezpečí jej op...

Centrálna evidencia dát pre významnú ropnú spoločnosť

26.08.2015

Už viac ako 4 roky participujú konzultanti a IT experti na projektoch pre rakúskeho partnera z Viedne, významnú IT firmu poskytujúcu sourcingové služby rakúskym zákazníkom. Od jesene 2014 sa naši Oracle vývojári podieľajú na projekte Master Data Store (MDS) pre koncového klienta, významnú ropnú spoločnosť. Klient má v súčasnosti vedúcu pozíciu integrovaného ropného a plynárenského koncer...

Podpora kľúčových systémov APVV

16.07.2015

V decembri 2012 boli odovzdané do produkčnej prevádzky dva systémy pre Agentúru na podporu výskumu a vývoja (APVV) – Interný informačný systém a Portál APVV, ktoré predstavujú nosné platformy v rámci prípravy a realizácie financovania výskumných a vedeckých projektov prostredníctvom grantových schém. O dôležitosti a najmä o všestrannom používa...

Centrálny informačný systém pre štátnu službu

25.06.2015

Schopnosť pokryť aj špecifické odborné témy v oblasti konzultačných služieb preukázala naša spoločnosť aj prostredníctvom poskytnutia poradenských služieb koordinačnej a metodickej podpory  pre projekt s názvom „Centrálny informačný systém štátnej služby“, ktorý predstavuje hlavný mechanizmus pre implementáciu stratégie riadenia ľudských zdrojov v štátnej službe SR. A...