Spolupráca s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby pokračuje

20.06.2018
Aj v tomto roku sme nadviazali na líniu úspešných projektov v rámci konzultačnej a metodickej podpory pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES).
 
Dôležitou úlohou organizácie NASES je realizovať projekty v oblasti informatizácie v rámci operačných programov Európskych štrukturálnych a investičných fondov a iných finančných nástrojov a programov Európskej komisie s cieľom v maximálnej miere podporiť urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb eGovernmentu na Slovensku.
 
Službami našich expertov podporujeme zákazníka v tradičných oblastiach tvorby štúdií uskutočniteľnosti pri významných projektoch informatizácie eGOV SR akými sú napr. Open Data II, Register rozhodnutí, ďalší rozvoj a optimalizácia Ústredného portálu verejnej správy či projektu eDOV. Zároveň sme aktívni pri príprave projektu Centrálneho úradného doručovania či eID. Nemenej dôležitou oblasťou je podpora v rámci zmapovania „as is“ stavu a aktualizácia koncepcie rozvoja informačných systémov NASES a aktualizácia META IS. Zaujímavou oblasťou našich činností je aj napr. širšia podpora v oblasti bezpečnostných politík vrátane témy GDPR.