Elektronizácia procesov uznesení vlády SR

20.09.2017
Nadobudnuté odborné znalosti a skúsenosti v oblasti vývoja informačných systémov, kvalita tímu, schopnosť dôsledne porozumieť požiadavkám zákazníkov a pretavenie týchto požiadaviek do výsledných riešení umožňujú spoločnosti stengl už dlhodobo dodávať riešenia, ktoré súvisia s „core“ procesmi zákazníka a často bývajú kľúčovým faktorom úspechu ich fungovania.
 
Sme radi, že aj tak významný zákazník, ktorým je Úrad vlády Slovenskej republiky nám prejavil svoju dôveru tým, že nás poveril spracovaním systému riadiacim jeden z jeho kľúčových procesov, ktorým je kontrola a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených uznesení vlády SR. Úlohy sme sa zhostili zodpovedne a dodaný systém (s výstižným pracovným názvom JASTRAB) plne reflektuje očakávania zákazníka. Podarilo sa to najmä vďaka veľmi konštruktívnej spolupráci s kľúčovými používateľmi systému v rámci fázy analýzy a následného odovzdávania a pripomienkovania výstupov.
 
Kvalita dodaného diela bola preverená viacmesačným používaním v produkčnej prevádzke a sme radi, že systém JASTRAB zásadnou mierou prispel k zjednodušeniu administratívnej záťaže zainteresovaných pracovníkov úradu pri sledovaní, plnení, delegovaní a vyhodnocovaní úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR a tým k zlepšeniu fungovania celej organizácie.
 
Charakter dodaného systému a jeho schopnosť modulárne rásť aj pre ďalšie fungovanie organizácie umožnili flexibilne pokryť požiadavky zákazníka aj v rámci úloh všeobecného riadenia procesov organizácie (manažérskeho systému) a oblasti úloh súvisiacich so vzdelávaním ľudských zdrojov v rámci organizácie aj mimo nej. Môžeme neskromne povedať, že systém JASTRAB v tomto čase podporuje výkon a kontrolu všetkých kľúčových procesov Sekcie operačných programov.
Len prirodzeným dôsledkom požiadaviek v oblasti elektronizácie služieb súvisiacich s výkonom verejnej moci (e-government) bolo prepojenie systému s dátovou schránkou ústredného portálu verejnej správy. Výstupom je možnosť záväznej a bezpapierovej komunikácie priamo so systému JASTRAB bez potreby prechádzania do iného systému. Platí to rovnako o spracovaní došlej aj vyšlej elektronickej komunikácie.
 
S radosťou konštatujeme, že hodnotu a kvalitu dodaného diela zaregistrovali aj iné subjekty, ktorým vláda na svojich rokovaniach udeľuje úlohy, čo rezultuje do ich záujmu o nasadenie systému JASTRAB pre ich potreby.