Elektronická platforma vzdelávania LMS pre utilitnú spoločnosť

16.04.2018

Pre spoločnosť zabezpečujúcu tranzitnú a vnútroštátnu prepravu ropy a jej skladovanie sme implementovali e-learning platformu pre vnútropodnikové vzdelávanie. Cieľom projektu bolo dodať platformu, ktorá umožňuje vzdelávanie, riadenie, sprístupnenie a vyhodnotenie vzdelávacích programov, získavanie spätnej väzby od vyškolených zamestnancov formou elektronického vzdelávania (e-learning) a zároveň vytvorenie elektronických kurzov podľa požiadaviek klienta. Snažili sme sa v čo najväčšej miere zefektívniť proces plánovania, prípravy, realizácie a vyhodnotenia výučby pracovníkov v rámci organizácie prostredníctvom použitia elektronických nástrojov. 


Vzdelávacia platforma pozostáva z dvoch častí, kde Systém riadenia vzdelávania (SRV) slúži na evidovanie a plánovanie kurzov, správu účastníkov kurzov, správu katalógov kurzov a komunikáciu so zástupcami účastníkov kurzov atď.. Druhá Vzdelávacia časť  (VC) zabezpečuje realizáciu kurzu, prehľad obsahu kurzov, informácie o prebiehajúcich kurzoch, absolvovanie testu, tvorba fóra, častých otázok a pod..


V systéme je dnes možné vzdelávať sa v oblastiach, ako napr. bezpečnosť a ochrana zdravia, požiarna ochrana, ochrana životného prostredia, závažné priemyselné havárie, manažérske systémy, IT nástroje alebo civilná ochrana. 


Medzi významné benefity zavedenia takejto inovatívnej formy určite patri  zefektívnenie riadenia a správy procesu vzdelávania jednotlivcov a pracovných tímov, priebežné a pružné celoživotné vzdelávanie. Pozitívne hodnotíme možnosť priebežného  testovania a vyhodnocovania znalostí, možnosť preškolenia niekoľkonásobne vyššieho počtu zamestnancov ako aj zníženie cestovných a ďalších nepriamych nákladov spojených s výučbou.  V spolupráci s klientom sa nám podarilo dosiahnuť zníženie nárokov na ľudské a materiálne zdroje pri edukácii (učebne, učebnice), skrátenie neprítomnosti pracovníkov na pracovisku z dôvodov školenia, vytváranie špecializovaných kurzov (smernice, pokyny, ...) a v neposlednom rade štandardizáciu vedomostí, pričom zamestnanci majú k dispozícii neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu kurzov.